De Waarde van Pasgeld als Groene buffer.

Nadat 10 jaar geleden het Masterplan voor Rijswijk-zuid is opgesteld is er nogal wat veranderd. We hebben te maken met hete zomers en forse regenbuien. Er is een zorgwekkende afname van de biodiversiteit. De leegstand van kantoren en winkels in Rijswijk is alleen maar toegenomen. In de nabijheid van Pasgeld zijn plannen voor vele duizenden woningen met hoogbouw (tot 110 meter) in het havengebied en de Bogaert.

Tot nu toe gaan de gemeentelijke nota’s van Rijswijk er nog steeds van uit dat Pasgeld verstedelijkt dient te worden. De recente mobiliteitsvisie gaat uit van de basisvariant waarbij Pasgeld West (tussen Lange Kleiweg en spoor) en Pasgeld Oost (het deel tussen Vliet, TNO en Lange Kleiweg) volledig worden bebouwd, en een tweede variant waarbij ook het TNO-terrein en het slagenlandschap tot aan het Elsenburgerbos worden bebouwd.

Werkgroep Pasgeld pleit voor een pas op de plaats en met hernieuwd inzicht kijken naar hoe we de waarde van Pasgeld als noodzakelijke groen-blauwe buffer tussen de oprukkende verstedelijking kunnen behouden.

Activiteiten Werkgroep:

Wandeling door Pasgeld. Op zaterdag 13 juni 2020 hebben we voor veertien leden van de gemeenteraad en twee vertegenwoordigers van de provincie een wandeling georganiseerd door Pasgeld. Ook waren leden van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) aanwezig.

De nota verbreding van de A4. Pasgeld staat vanuit vele kanten onder druk: de oprukkende hoogbouw, de verdubbeling van het spoor en de voorgenomen verbreding van de A4 hebben hun grote impact. Vanuit de werkgroep zijn twee zogenaamde zienswijzen ingediend (van de in het totaal 211).

Start Participatieproces. Naar aanleiding van de vele zaken die zijn misgegaan m.b.t. de ontwikkeling van Pasgeld heeft de Gemeenteraad ingestemd om samen met de bewoners een participatieproces te starten.

Dit is een zogenaamd: co-creatieproces, een proces van vier sessies waarbij gemeente, ontwikkelaars en bewoners hun visie uiteenzetten en kijken of er mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking.

Workshops “Waarnemingen”. Pasgeld is een waardevol gebied voor plant en dier. Vaak beseffen we het niet hoe bijzonder dat is. Om deze reden zijn er inmiddels onder leiding van de KNNV, twee workshops “Waarnemingen” in het lokale buurthuis gehouden.

Samenwerking met belanghebbenden. Met de Provincie Zuid-Holland (over Vliet- en Zwethzone), het hoogheemraadschap (waterberging) en verschillende andere partijen zijn inmiddels contacten gelegd. Zij hebben allen belang bij een groen, klimaatbestendig Pasgeld en willen met ons en de gemeente samenwerken aan een groene toekomst.

Inspraak. Voorafgaand aan Gemeenteraadsvergaderingen en Provincievergaderingen heeft de Werkgroep regelmatig mogen inspreken om onze visie te motiveren.

Brief B&W en Gemeenteraadsleden november 2020. Voorafgaand aan de bepaling GREX in de Gemeenteraad is de onderstaande brief verzonden.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) steunt de Werkgroep! Steeds meer organisaties steunen het initiatief om Pasgeld Open en Groen te willen
behouden. https://milieufederatie.nl/nieuws/behoud-het-groen-tussen-delft-en-rijswijk-en-steun-de-bewonerspetitie-2/ 

Aandacht (landelijke) Media & lancering mini documentaire Pasgeld. Media hebben grote interesse in het verhaal en motivatie van de werkgroep. Er zal op korte termijn een Film over Pasgeld en het behoud hiervan gepresenteerd worden o.a. op deze website!

Wijkvereniging Leeuwendaal steunt werkgroep Pasgeld. Ook vanuit overige wijken in Rijswijk worden we gesteund. “Ook graag wandelen of sporten in het Groen langs de Vliet, vlakbij het Leeuwendaal?” Posters worden verspreid.

Persbericht 3-2-2021 – Start Crowdfunding. Zowel Werkgroep Pasgeld als Natuurlijk Delfland hebben bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning bij Gemeente Rijswijk. Om juridische kosten te kunnen dekken is er een Crowdfunding gestart. Een ieder die de Polder Pasgeld Open en Groen wil houden wordt opgeroepen om financieel te ondersteunen door een bedrag over te maken op NL69TRIO 0776496794 t.n.v. Natuurlijk Delfland onder vermelding van Polder Pasgeld. https://delfland.knnv.nl

Artikel in: Delft op Zondag – 21-2-2021. Lokale krant doet uitgebreid verslag van de motivatie van de Werkgroep. https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/93753/-rijswijk-en-delft-dreigen-historisch-stuk-groen-te-verliezen-

Rijswijk TV maakt reportage. Rijswijk TV heeft een nieuws item waarin leden van de Werkgroep en de Wethouder Gemeente Rijswijk geïnterviewd worden. Bekijk hier het item: https://rijswijk.tv/video-bestemmingsplan-pasgeld-levert-gemengde-gevoelens-op/

Brief werkgroep aan B&W en Raadsleden. Onderwerp: Participatieproces Pasgeld. De werkgroep maakt zijn zorgen kenbaar in bijgaande brief. De brief is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22-4-2021 voorgedragen.

Reddingsactie in Pasgeld!

Presentatie Planvariant Pasgeld! Op maandag 5 juli 2021 heeft werkgroep Pasgeld ons plan voor het “Landschapspark Pasgeld” als daadwerkelijk integraal en realistisch “planalternatief” voor héél Rijswijk, binnen de klankbordgroep gepresenteerd.  We gaan er mee aan de slag om het nog verder uit te werken. Bekijk alvast de presentatie, zeker de moeite waard!

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. De werkgroep spreekt zich duidelijk uit over zijn standpunten. Tevens worden nieuwe borden geplaatst en draagt de buurt massaal bij aan de vlaggenactie. Download hier de twee Persberichten van 27 februari en 1 maart.

Mei 2022 Honing uit Pasgeld! In 2021 heeft de werkgroep samen met De Delftse Bijenkorf een bijenkast geplaatst. De eerste Honing kon geoogst worden. Voorafgaand aan de gemeente raadsvergadering op 10-5-2022 hebben we de fractieleiders van alle Rijswijkse politieke partijen een potje Pasgeld Honing aangeboden.

En verder. We blijven als Werkgroep doorgaan met onze gesprekken en initiatieven.

Pasgeld: de Groene longen van Rijswijk!

Groenmonitor.nl – Rijswijk afgezakt van nr. 2 in 2006 naar nummer 216 in 2021 ….

%d bloggers liken dit: